Beleidsplan Red Lobster Divers

DOELSTELLING:

Het stimuleren van deelname aan snorkel- en duikactiviteiten voor mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve, leer- en/of verstandelijke beperking. (Autisme, syndroom van Down, spierziektes, aangeboren hersenafwijkingen, gedragsstoornissen, etc.).

BELEID t.a.v. DEELNEMERS:

 • Door middel van gerichte en aangepaste training de deelnemers in staat stellen aan snorkel- en duikactiviteiten deel te laten nemen. Elke deelnemer opleiden tot het maximale niveau dat hij kan of wil bereiken.
 • Binnen- en buitenwaterduiken en vakanties organiseren, specifiek voor de verschillende niveaus van deelnemers. Kosten worden door de deelnemers zelf gedragen, tenzij zodanige financiële middelen binnen de Stichting beschikbaar zijn, dat van daaruit bijgedragen kan worden.
 • In geval van buitenwaterduiken hebben de deelnemers een keuring ondergaan, waaruit blijkt dat er, met eventueel aanvullende maatregelen, medisch geen bezwaren zijn om de snorkel- en duiksport te beoefenen.
 • Duikuitrustingen worden door de Stichting beschikbaar gesteld, met uitzondering van maatgevoelige zaken (vinnen, pak, duikmasker, etc.). De duikuitrustingen worden beheerd door de aan de Stichting gelieerde duikschool.

BELEID t.a.v. BEGELEIDERS:

 • Duikende begeleiders zijn allemaal gebrevetteerd door een erkende organisatie (NOB, PADI, etc.). Cursussen vooraanvullende vaardigheden worden gegeven om het niveau van begeleiding zo hoog mogelijk te krijgen. Dit geldt zowel voor, op duiken toegepaste EHBO, als voor aangepaste begeleiding van personen met een beperking (DDI, NOB).
 • Het doel is de kosten voor deze training van de vrijwilligers door de Stichting te laten dragen. Bij onvoldoende financiële middelen wordt een eigen bijdrage van de vrijwilligers gevraagd.
 • Een bestuurslid is belast met vrijwilligerszaken.

BELEID t.a.v. VEILIGHEID:

 • Het niveau van de deelnemers, met de daaruit voortvloeiende duikmogelijkheden (alleen zwembad, beperkt buitenwater, uitgebreid buitenwater of buitenlandvakantie) wordt vastgesteld door de instructeur van de aan de Stichting gelieerde duikschool en het kader. Bij buitenwaterduiken wordt minimaal met twee begeleiders per deelnemer, met een aangepast brevet, gedoken en als de zelfredzaamheid van de deelnemer ontoereikend is, met drie begeleiders.
 • Eén van de kaderleden treedt op als vertrouwenspersoon voor deelnemers. Ter voorkoming van ongewenst gedrag is altijd meer dan één persoon aanwezig in kleedruimtes, het zwembad, de auto, etc.   
 • Er is bij elke duikactiviteit een uitgebreide EHBO kist aanwezig, aangevuld met een zuurstoffles met toedienmasker en een AED.

ALGEMEEN BELEID:

 • Eenieder, die om wat voor reden dan ook niet past binnen een reguliere duikvereniging dient (binnen de eisen om te kunnen snorkelen en/of duiken) een plaats te kunnen vinden binnen RLD.
 • Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.
 • Minimaal eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers.
 • Bij ziekte, verjaardagen, etc. toont het bestuurslid, belast met vrijwilligerszaken, namens de Stichting belangstelling.

ALGEMEEN:

Personen met een beperking kunnen door de Stichting RLD deelnemen aan een sport, die normalerwijze niet of minimaal toegankelijk is voor de doelgroep waarop de Stichting zich richt. Door de structuur die nodig is om goed en veilig te kunnen duiken, het zich gewichtsloos voelen onder water, de rust onder water en het noodzakelijke vertrouwen in een ander (de buddy’s), functioneren veel deelnemers hierdoor beter in het dagelijks leven. Het zelfvertrouwen neemt toe (“ik kan duiken en dat is stoer”).


Adres

Kalverstraat 52, Eindhoven


Email

jhoversluizen@gmail.com


Phone

+31 6 16951986